40% nuolaida VISKAM iki 01.06

0

Privatumo Politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – UAB INBS, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 304561368 buveinės adresas Taikos g. 19, Ringaudai, Kauno r.
1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe tinklapio
lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu
Www.secantiwatches.com
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,  kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.
1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama
naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.
1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje
Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės
aktais, šia Privatumo politika.
2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais: 2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
2.3..7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje
parduotuvėje.
2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo
politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.
2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą
prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje.
2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas
identifikavimo kodas.
2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet
privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.
2.9. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į
elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.
2.10. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa
su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS
3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data,
gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės
parduotuvės dienos.
3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo
paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.
3.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gimimo datos, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs
Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
3.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu support@secantiwatches.com sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo  Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
3.4. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.
3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento
Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
3.5.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo
Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.5.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius)
metus;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
3.6. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 3.5 punkte,
gali kreipiantis elektroniniu paštu
support@secantiwatches.com
Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi,
. Bendrovė turi teisę koreguoti, keisti, naikinti
tapatybę.
3.7. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 3.7.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
3.7.2. AS.
3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei
paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis Stripe platforma, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Stripe
3.8. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės
rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
3.9. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat
Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.
3.10. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės
parduotuvės paslaugomis.
3.11. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito
neteisėto tvarkymo.
3.12. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar
Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės
serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
3.13. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos.
Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

3.14. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada
gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.
3.15. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite
apsilankyti www.allaboutcookies.org.
4. KITOS NUOSTATOS
4.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos
papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
Paskutinis atnaujinimas: 12 Lapkričio 2019

Naujos kolekcijos, išskirtiniai pasiūlymai, stiliaus įkvėpimas ir daug visko

.
Shopping Cart
Checkout
0